Tip: Svatební startovací krabice pro ženicha a nevěstu. Nenechte si ujít limitované edice!

Obchodní podmínky

Informační oznámení ve smyslu § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodní podmínky k podnikatelskému pronájmu movitých věcí

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

I. Obecná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu movitých věcí mezi Ing. Lucií Rejha Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Svatošových 1014/5, Praha 9 - Vysočany, jako pronajímatelem, jejíž podnikání spočívá v pronajímání movitých věcí (dále jen „pronajímatel“), a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „nájemce“), kterými se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci (dále jen „předmět nájmu“) a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné (dále jen „pronájem“ či v širším pojetí „smlouva“).

b) Písemná komunikace bude probíhat prostřednictvím (nikoliv však výhradně) e-mailové korespondence.

II. Vznik smlouvy

a) Nájemce odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní půjčovny zasílá návrh na uzavření smlouvy

   i. o pronájmu konkrétního předmětu nájmu za souhrnnou cenu nájemného;

   ii. v určité době v délce max. 5 kalendářních dní (nejčastěji od čtvrtka do pondělí či od pátku do úterý); a

   iii. s určením, v jaký časový termín (alespoň přibližně např. odpoledne či dopoledne, nejlépe však hodinou) bude předmět nájmu předán první den pronájmu.

b) Nájemce bere na vědomí, že odesláním objednávky se seznámil s obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi.

c) Neprodleně po odeslání objednávky nájemce obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu rekapitulaci objednávky. Bude-li zvolen způsob platby bankovním převodem, spolu s rekapitulací budou zaslány i platební údaje.

d) Pronajímatel doručí závaznou akceptaci (souhlas s návrhem na uzavření smlouvy, kterým je objednávka) do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky v závislosti na dostupnosti naskladněného předmětu nájmu či jeho částí v nájemcem poptávanou dobu pronájmu.

e) Smlouva je uzavřena doručením závazné akceptace objednávky ze strany pronajímatele na e-mailovou adresu nájemce.

III. Předání a převzetí předmětu nájmu

a) Pronajímatel telefonicky či prostřednictvím e-mailové pošty zkontaktuje nájemce 3 pracovní dny před uskutečněním pronájmu za účelem ujednání/upřesnění/potvrzení konkrétního termínu předání a převzetí předmětu nájmu (mezi a 20. hodinou).

b) Předmět nájmu je předáván pouze osobně na adrese: Holekova 79, Šestajovice.

c) Nájemce je povinen zajistit, aby ve sjednaném místě a termínu předání předmětu nájmu byla přítomna osoba, která se prokáže číslem objednávky.

d) Za účelem vyloučení pochybností/nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Převzetím předmětu nájmu nájemce dává na vědomí, že předmětu nájmu náležitě prohlédl a shledal jej za bezvadný – za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí předmětu nájmu nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá.

e) Okamžikem převzetí předmětu nájmu přechází na nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.

f) O předání a převzetí předmětu nájmu se vyhotoví potvrzení, ve kterém bude uveden den předání, číslo objednávky, jíž se předání týká, předem sjednaný konkrétní termín vrácení předmětu nájmu, podepsaný pronajímatelem, příp. osobou jednající za pronajímatele, jakožto předávájícím a nájemcem, příp. osobou jednající za nájemce jakožto přebírajícím.

g) Skutečnost, že nájemce nepřevezme předmět nájmu, nezbavuje nájemce povinnosti zaplatit nájemné v plné výši za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

IV. Odpovědnost za škodu ze strany pronajímatele

V případě, že převezme nájemce některé části předmětu nájmu poškozené či jinak znehodnocené a informuje o tom včas pronajímatele, je pronajímatel povinen v co možná nejkratší lhůtě dodat jiné – srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní části předmětu nájmu, je pronajímatel povinen kompenzovat újmu nájemce finanční částkou a to nejvýše slevou ve výši 30 % z nájemného, kterou nájemce zaplatil za části předmětu nájmu, kterých se poškození týká.

V. Doba pronájmu

a) Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou v délce max. 5 kalendářních dní. 

b) Automatické prodloužení nájmu je v případě nevrácení předmětu nájmu ve sjednaný termín v poslední den doby pronájmu vyloučeno, tj. trvání nájmu se nemění na dobu neurčitou.

VI. Nájemné a jeho úhrada

a) Nájemné je stanoveno fixní částkou odpovídající souhrnu cen jednotlivých částí předmětu nájmu. Cena uvedená u jednotlivých částí odpovídá době pronájmu 5 kalendářních dnů.

b) Splatnost nájemného v plné výši je stanovena různě v závislosti na volbě způsobu platby. V případě platby osobně – v hotovosti nastává splatnost při předání předmětu nájmu, bankovním převodem nastává do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a platbou online nastává při odeslání objednávky.

c) Závazek nájemce uhradit nájemné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele či složením v hotovosti.

d) Není vyloučena individuální dohoda o poměrném snížení nájemného za předpokladu poptávané kratší doby pronájmu. Rovněž v případě zájmu o pronájem na dobu delší než 5 kalendářních dnů bude nájemci výše nájemného sdělena na dotaz.

e) Bez písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek.

VII. Vratná záloha – kauce

a) Nájemce je povinen uhradit kauci pro případ poškození předmětu nájmu či jeho částí. Za předpokladu, že smlouva bude uzavřena ohledně předmětu nájmu v hodnotě

   i. do 2 000 Kč, kauce činí 1 000 Kč;

   ii. do 4 000 Kč, kauce činí 2 000 Kč;

   iii. nad 4 000 Kč, kauce činí 3 000 Kč.

b) Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu v návaznosti na individuální dohodu s pronajímatelem, je povinen nejpozději v den předání předmětu nájmu/v době uskutečnění pronájmu složit novou kauci, resp. doplnit, kauci na výši sdělenou pronajímatelem.

c) Ke dni ukončení smlouvy je pronajímatel oprávněn započíst kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujících ke dni ukončení nájmu.

d) Budou-li ze strany nájemce veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto obchodních podmínek řádně a včas splněny, bude složená kauce, příp. její část, nájemci vrácena. V případě, že nájemce složí kauci převodem na bankovní účet, bude mu kauce vrácena zpět převodem na bankovní účet, a to do 5 pracovních dní. V případě, že nájemce složí kauci v hotovosti, bude mu kauce vrácena zpět v hotovosti při navrácení předmětu nájmu. O vrácení kauce, příp. její části, vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení, bude-li kauce vrácena v hotovosti.

VIII. Vrácení předmětu nájmu

a) Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli ve sjednaném termínu v poslední den pronájmu předmětu nájmu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí.

b) Předmět nájmu se vrací pouze osobně na adrese: Holekova 79, Šestajovice, přičemž náklady spojené s vrácením nese nájemce.

c) Nebude-li předmět nájmu vrácen ke dni ukončení trvání smlouvy pronajímateli, bude postupováno dle čl. IX písm. b) odrážka druhá obchodních podmínek.

d) O vrácení předmětu nájmu vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení obdobné potvrzení dle čl. III. písm. f) obchodních podmínek.

IX. Škoda na předmětu nájmu

a) Škody, které na předmětu nájmu vzniknou během doby pronájmu (tj. od okamžiku přechodu nebezpečí škody), musejí být nájemcem ohlášeny pronajímateli při vrácení předmětu nájmu. Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce pronajímateli za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství včetně za škodu související, zejména ušlý zisk.

b) Nájemce je povinen pronajímateli nahradit vzniklou škodu, za předpokladu že předmět nájmu, jeho konkrétní část, součást a/nebo příslušenství bude

   i. poškozen, a to ve výši odpovídající typu a rozsahu poškození, přičemž v případě převažujícího poškození ve výši aktuální hodnoty předmětu nájmu ke dni vzniku poškození;

   ii. nevrácen, a to ve výši odpovídající poměrné denní sazbě sjednané ceny nájemného s přirážkou 25 % denní sazby za každý den prodlení s vrácením, a to do výše trojnásobku původně sjednaného nájemného za pronájem předmětu nájmu.

c) Pronajímatel si vyhrazuje právo provést vlastní ocenění poškození a aktuální hodnoty předmětu nájmu.

d) Běžné opotřebení předmětu nájmu není poškozením.

e) Skutečnost, že nájemce splní povinnost spočívající v náhradě škody, nezbavuje nájemce povinnosti zaplatit nájemné v plné výši.

X. Odpovědnost za vady předmětu nájmu

a) Pronajímatel nese odpovědnost za vady v případě, že předmět nájmu

   i. má ujednané vlastnosti, popř. takové vlastnosti, které se nacházejí v popisku u jednotlivého produktu a které lze s ohledem na povahu produktu a na základě prováděné inzerce očekávat;

   ii. se užívá k účelu, který je uváděn či ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;

   iii. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

   iv. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Pronajímatel nenese odpovědnost za vady v případě, že předmět nájmu má vlastnosti odpovídající obvyklé míře používání nebo opotřebení, které u smluv obdobného typu a předmětu nájmu obdobného typu lze očekávat.

XI. Vypovězení smlouvy ze strany nájemce

a) Nájemce je oprávněn smlouvu kdykoli písemně vypovědět, a to s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi pronajímateli, tj. bez výpovědní doby.

b) Vypoví-li nájemce smlouvu, je povinen uhradit pronajímateli tzv. storno poplatek kalkulovaný ve výši:

   i. 50 % sjednaného nájemného, jestliže nájemce vypoví smlouvu v době mezi 15. a 30. dnem před počátkem pronájmu;

   ii. 100 % sjednaného nájemného, jestliže nájemce vypoví smlouvu v době kratší než 15 dní před počátkem pronájmu;

ledaže byla smlouva vypovězena z důvodu závažného porušení smluvních povinností pronajímatele – v takovém případě je nájemce povinen písemně uvést tyto důvody.

c) Vypovězení smlouvy nájemcem v době delší než 30 dní před počátkem pronájmu nepodléhá tzv. storno poplatku.

XII. Odstoupení od smlouvy ze strany nájemce

a) Nájemce, který neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, je oprávněn
odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ z.“), vzor tohoto jednání je dostupný za textem obchodních podmínek.

b) Uplatní-li nájemce právo požívající dle písm. a) tohoto článku a započala již běžet doba pronájmu předmětu nájmu, je povinen uhradit poměrnou část nájemného. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaný termín bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 kalendářních dní od odstoupení od smlouvy.

c) Nájemce nemá právo dle písm. a) tohoto článku, jestliže smlouva byla splněna, tj. pronájem předmětu nájmu byl uskutečněn, a to před uplynutím lhůty 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

XIII. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele

a) Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu:

   i. nájemce nezajistí v místě a termínu předání předmětu nájmu pověřenou osobu (znající číslo objednávky) za něj jednat ve smyslu čl. III písm. c) obchodních podmínek;

   ii. vyčerpání zásob objednaného předmětu nájmu či jeho části;

   iii. nájemce se dostane do prodlení s úhradou nájemného, je-li zvolen způsob platby bankovním převodem, trvá-li prodlení alespoň 2 pracovní dny; nebo osobně při předání předmětu nájmu, poté nastává prodlení okamžitě po nesplnění povinnosti zaplatit na základě výzvy;

   iv. má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma;

   v. zahájení insolvenčního řízení vedeným na majetek nájemce, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce;

   vi. zrušení nájemce (právnické osoby) či smrti nájemce (fyzické osoby);

   vii. prodlení s úhradou či doplněním kauce v termínu a ve výši určené pronajímatelem;

   viii. nájemce se dostane do prodlení s vrácením předmětu nájmu.

b) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok pronajímatele na úhradu sjednaného nájemného, resp. jeho části, za dobu trvání nájmu, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to vše i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice pronajímatele ve spojení s ostatními ustanoveními obchodních podmínek.

XIV. Zánik smlouvy

Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem zaniká mimo jiné zánikem předmětu nájmu či jeho konkrétních částí v takovém rozsahu, kterého se zánik týká, dále okamžikem, kdy písemná výpověď či odstoupení od smlouvy dojde do dispoziční sféry druhé smluvní straně.

XV. Povinnosti pronajímatele

Za předpokladu, že je pronajímatel povinen vrátit kauci či jeho část, popř. nájemné či jeho část, je tak povinen učinit do 5 pracovních dní bankovním převodem či v hotovosti ode dne vrácení předmětu nájmu řádně a včas.

XVI. Povinnosti nájemce

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a/nebo umožnit jeho užití třetí osobou výlučně na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

XVII. Spory

Všechny spory, které vzniknou na základě nebo ze smlouvy uzavřené s pronajímatelem, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřeli na obou stranách podnikatelé jednající v rámci své podnikatelské činnosti, sjednává se pro vzniknuvší spory místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10.

XVIII. Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti smluvních stran se řídí akceptovanou objednávkou, v níž byly ujednány základní smluvní podmínky, a obchodními podmínkami, se kterými se nájemce odesláním objednávky seznámil a souhlasil s nimi.

b) Ustanovení o. z. se aplikují subsidiárně v případech neupravených uzavřenou smlouvou a/nebo obchodními podmínkami.

 

 

Příloha č. 1: Vzor na odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jméno, příjmení, titul:             ..................................................................................................................... 

Adresa bydliště:                      .....................................................................................................................

Telefonní číslo/e-mail:           ..................................................................................................................... 

(dále jen jako „spotřebitel“) 

tímto odstupuji od smlouvy o podnikatelském pronájmu movitých věcí uzavřenou s Ing. Lucií Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Svatošových 1014/5, Praha 9 - Vysočany.

(dále jen jako „podnikateľ“). 

Spotřebitel vrací podnikateli ve lhůtě 14 dní předmět nájmu podle níže uvedených údajů: 

Číslo objednávky:                   ..................................................................................................................... 

Datum objednání:                   .....................................................................................................................

Datum převzetí předmětu nájmu:  ...............................................................................................................

Produkty, které spotřebitel vrací (přesný název a kód produktů podle nabídky podnikatele): 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Spotřebitel vrátil předmět nájmu v místě osobního převzetí: Holekova 79, Šestajovice. 

Datum vrácení předmětu nájmu:        .........................................................................................................

Důvod vrácení předmětu nájmu:        .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Podnikatel je oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty předmětu nájmu, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností, funkčnosti zboží a běžného užívání. 

Žádám vrátit peníze na bankovní účet:     ...................................................................................................

Spotřebitel a podnikatel svými podpisem potvrzují správnost údajů. 

 

 V _______________ dne __________                     V _______________ dne __________

 

 

_______________________________                    _______________________________

spotřebitel                                                                  podnikatel/osoba pověřená

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ(dále jen „obchodní podmínky“)

Informační oznámení ve smyslu § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 I. Obecná ustanovení

 1. a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené na webovém rozhraní http://www.wood-wedding.eu (dále jen „e-schop“) mezi Ing. Lucií Rejha Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Svatošových 1014/5, Praha 9 -Vysočany, jako prodávajícím, jejíž podnikání spočívá mj. v prodeji movitých věcí (dále jen „prodávající“), a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“), kterými se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“).
 2. b) Písemná komunikace bude probíhat prostřednictvím (nikoliv však výhradně) e-mailové korespondence.
 3. c) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 4. d) Pro účely dalšího textu se uvádí, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

II. Vznik kupní smlouvy

 1. a) Kupující odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní e-shopu akceptuje návrh na uzavření smlouvy o koupi konkrétního předmětu za kupní cenu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu.
 2. b) Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky se seznámil s obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi. Před odesláním objednávky kupující zadává způsob platby a způsob dodání vybraného předmětu koupě a své identifikační údaje, přičemž se kdykoliv může vrátit zpět k opravě případných chyb. Bezprostředně před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat zadané údaje v rámci souhrnu objednávky.
 3. c) Neprodleně po odeslání objednávky kupující obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu rekapitulaci objednávky. Bude-li zvolen způsob platby bankovním převodem, spolu s rekapitulací budou zaslány i platební údaje.

III. Platební a dodací podmínky

 1. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru v e-shopu;
 2. platba předem
  1. bankovním převodem – údaje k platbě obdrží kupující po odeslání objednávky, na zadaný e-mail, nebo
  2. online (kartou) – po odeslání objednávky bude kupující přesměrován k platební bráně pro provedení platby;
 • na dobírku při dodání zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné ve výši 20 Kč).
 1. Dodací podmínky
 2. a) Způsob dodání předmětu koupě si kupující určuje při objednávce, přičemž má na výběr z následujících možností:
 3. Osobní odběr– na adrese Svatošových 1014/5, Praha 9, Vysočany, cena: 0 Kč.
 4. Zásilkovna
  1. Doručení na výdejní místa Zásilkovny v České republice, cena:
   1. 70 Kč/1ks krabice + 20 Kč v případě dobírky /0 – 2 999 Kč = 70 Kč/
   2. 139 Kč/2ks krabice + 20 Kč v případě dobírky /0 – 5 499 Kč = 139 Kč/
  2. Doručení na adresu prostřednictvím Zásilkovny v České republice, cena:
   1. 99 Kč/1 ks krabice + 20 Kč v případě dobírky /0 – 2 999 Kč = 99 Kč/
   2. 98 Kč/2 ks krabice + 20 Kč v případě dobírky /0 – 5 499 Kč = 198 Kč/
   3. b) Dodání předmětu koupě v hodnotě nad 5400 KČ (3 krabice a více) je zdarma.
   4. c) Prodávající odešle předmět koupě kupujícímu do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy, tj. od odeslání objednávky.
   5. d) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu e-shopu, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IV. Odpovědnost prodávajícího, uplatnění práv z vad (reklamace)

 1. Obecná ustanovení
 2. a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující převezme předmět koupě:
 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. b) Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí předmětu koupě, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. c) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To se však netýká u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 3. d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Podstatné porušení smlouvy
 5. a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 6. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 7. na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 1. odstoupit od smlouvy.
 2. b) Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. c) Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Nepodstatné porušení smlouvy
 5. a) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. b) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 7. c) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.
 8. d) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také právo od smlouvy odstoupit.
 9. e) Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na vlastní náklady věc původně dodanou.
 10. f) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

V. Kupní cena

 1. a) Všechny ceny jsou smluvní a stanoveny fixní částkou. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 2. b) Splatnost kupní ceny je stanovena v závislosti na volbě způsobu platby a dodání. V případě platby při osobním odběru v hotovosti nastává splatnost při předání předmětu koupě, bankovním převodem nastává do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, platbou online nastává při odeslání objednávky a v případě dodání na dobírku nastává při převzetí předmětu koupě.
 3. c) Závazek kupujícího uhradit kupní smlouvy je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího či složením částky v hotovosti.
 4. d) Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných písařských chyb v ceně předmětu koupě (např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude lišit od ceny srovnatelného zboží).
 5. e) Bez písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn k započtení vzájemných pohledávek.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem
 2. a) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z“). Kupující je povinen o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu či pošty; vzor tohoto odstoupení je dostupný za textem obchodních podmínek viz příloha č. 1. Při odstoupení je nutno dodržet tyto podmínky:
 3. Předmět koupě musí být odeslán nebo po předchozí domluvě osobně předán na adrese: Svatošových 1014/5, Vysočany, Praha 9 nejpozději 14. kalendářní den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Předmět koupě musí být kompletní, nepoužitý, neporušený, nejlépe s původními visačkami a v originálním obalu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětu koupě, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto předmětem koupě jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Zásilka zaslána zpět by měla obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a minimálně v elektronické podobě vyplněný a odeslaný doprovodný list s požadavkem na vrácení kupní ceny. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím pošty, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci kupujícího a předmětu koupě, jehož se vrácení týká.
 1. Pokud byl součástí objednávky i dárek zdarma, musí zákazník též vrátit i dárek zdarma. Vrácený dárek musí taktéž splňovat bod 2. těchto pravidel.
 2. Zásilka nesmí být zaslána na dobírku. V takovém případě nebude převzat.
 3. Náklady spojené se zasláním předmětem koupě zpět hradí v plné výši kupující.
 4. b) Po přezkoumání neporušenosti a korektnosti nazpět zaslaného předmětu koupě prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (tj. na dodání od prodávajícího kupujícímu), které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající tak učiní nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy kupujícím, ne však dříve, než mu kupující předmět koupě předá nebo prokáže, že předmět koupě prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky bankovním převodem na číslo bankovního účtu, který mu za tímto účelem kupující sdělí. V případě, že mu kupující číslo bankovního účtu nesdělí, převede peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byl předmět koupě zaplacen. Po předchozí domluvě lze ujednat jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
 5. c) Kupující bere na vědomí, že jsou-li s předmětem koupě poskytovány dárky, je darovací smlouva na tyto dárky uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude se jednat o bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 6. d) Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva kupujícího.
 7. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
 8. a) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy
 9. z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti předmětu koupě, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo
 10. z důvodu vyšší moci, nebo
 • pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena na e-shopu.
 1. b) Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu, a to převodem na účet kupujícího nebo jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

VII. Spory

 1. a) Všechny spory, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené s prodávajícím, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřeli na obou stranách podnikatelé jednající v rámci své podnikatelské činnosti, sjednává se pro vzniknuvší spory místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10, případně Městského soudu v Praze za předpokladu, že bude ve věci věcně příslušný krajský soud.
 2. b) Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento oprávněný subjekt zveřejní na internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem mj. jasné a srozumitelné informace o
 3. procesních pravidlech mimosoudního řešení,
 4. pravidlech, která se použijí jako základ pro věcné řešení sporu (například právní předpisy, zásady, kodexy chování),
 • nákladech,
 1. průměrné délce mimosoudního řešení a
 2. právním účinku výsledku mimosoudního řešení včetně případných sankcí za nedodržení rozhodnutí, je-li pro strany závazné.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. a) Práva a povinnosti smluvních stran se řídí odeslanou objednávkou, v níž byly ujednány základní smluvní podmínky, a obchodními podmínkami, se kterými se kupující odesláním objednávky seznámil a souhlasil s nimi.
 2. b) Ustanovení o. z. se aplikují subsidiárně v případech neupravených uzavřenou smlouvou a/nebo obchodními podmínkami.

 

Příloha č. 1: Vzor na odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Jméno, příjmení, titul:             ..................................................................................................................... 

Adresa bydliště:                      ........................................................................................................

Telefonní číslo/e-mail:           ...........................................................................................................

(dále jen jako „spotřebitel“) 

tímto odstupuji od smlouvy o koupi uzavřenou s Ing. Lucií Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Svatošových 1014/5, 190 00  Praha 9, s těmito údaji:

Číslo objednávky:                   .....................................................................................................

Datum objednávky:               .......................................................................................................

Předmět koupě:         ........................................................................................................

Datum převzetí předmětu koupě:                        …………………................................................................................................................

Žádám vrátit peněžní prostředky na bankovní účet:   
…………………………....................................................................................................

 

V _______________ dne __________                 

 

_______________________________                  

spotřebitel