Obchodní podmínky

Informační oznámení ve smyslu § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodní podmínky k podnikatelskému pronájmu movitých věcí

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

I. Obecná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu movitých věcí mezi Ing. Lucií Rejha Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Svatošových 1014/5, Praha 9 Vysočany, jako pronajímatelem, jejíž podnikání spočívá v pronajímání movitých věcí (dále jen „pronajímatel“), a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „nájemce“), kterými se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci (dále jen „předmět nájmu“) a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné (dále jen „pronájem“ či v širším pojetí „smlouva“).

b) Písemná komunikace bude probíhat prostřednictvím (nikoliv však výhradně) e-mailové korespondence.

II. Vznik smlouvy

a) Nájemce odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní půjčovny zasílá návrh na uzavření smlouvy

   i. o pronájmu konkrétního předmětu nájmu za souhrnnou cenu nájemného;

   ii. v určité době v délce max. 5 kalendářních dní (nejčastěji od čtvrtka do pondělí či od pátku do úterý); a

   iii. s určením, v jaký časový termín (alespoň přibližně např. odpoledne či dopoledne, nejlépe však hodinou) bude předmět nájmu předán první den pronájmu.

b) Nájemce bere na vědomí, že odesláním objednávky se seznámil s obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi.

c) Neprodleně po odeslání objednávky nájemce obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu rekapitulaci objednávky. Bude-li zvolen způsob platby bankovním převodem, spolu s rekapitulací budou zaslány i platební údaje.

d) Pronajímatel doručí závaznou akceptaci (souhlas s návrhem na uzavření smlouvy, kterým je objednávka) do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky v závislosti na dostupnosti naskladněného předmětu nájmu či jeho částí v nájemcem poptávanou dobu pronájmu.

e) Smlouva je uzavřena doručením závazné akceptace objednávky ze strany pronajímatele na e-mailovou adresu nájemce.

III. Předání a převzetí předmětu nájmu

a) Pronajímatel telefonicky či prostřednictvím e-mailové pošty zkontaktuje nájemce 3 pracovní dny před uskutečněním pronájmu za účelem ujednání/upřesnění/potvrzení konkrétního termínu předání a převzetí předmětu nájmu (mezi a 20. hodinou).

b) Předmět nájmu je předáván pouze osobně na adrese: Svatošových, 190 00 Praha 9 - Kolbenova.

c) Nájemce je povinen zajistit, aby ve sjednaném místě a termínu předání předmětu nájmu byla přítomna osoba, která se prokáže číslem objednávky.

d) Za účelem vyloučení pochybností/nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Převzetím předmětu nájmu nájemce dává na vědomí, že předmětu nájmu náležitě prohlédl a shledal jej za bezvadný – za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí předmětu nájmu nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá.

e) Okamžikem převzetí předmětu nájmu přechází na nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.

f) O předání a převzetí předmětu nájmu se vyhotoví potvrzení, ve kterém bude uveden den předání, číslo objednávky, jíž se předání týká, předem sjednaný konkrétní termín vrácení předmětu nájmu, podepsaný pronajímatelem, příp. osobou jednající za pronajímatele, jakožto předávájícím a nájemcem, příp. osobou jednající za nájemce jakožto přebírajícím.

g) Skutečnost, že nájemce nepřevezme předmět nájmu, nezbavuje nájemce povinnosti zaplatit nájemné v plné výši za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

IV. Odpovědnost za škodu ze strany pronajímatele

V případě, že převezme nájemce některé části předmětu nájmu poškozené či jinak znehodnocené a informuje o tom včas pronajímatele, je pronajímatel povinen v co možná nejkratší lhůtě dodat jiné – srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní části předmětu nájmu, je pronajímatel povinen kompenzovat újmu nájemce finanční částkou a to nejvýše slevou ve výši 30 % z nájemného, kterou nájemce zaplatil za části předmětu nájmu, kterých se poškození týká.

V. Doba pronájmu

a) Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou v délce max. 5 kalendářních dní. 

b) Automatické prodloužení nájmu je v případě nevrácení předmětu nájmu ve sjednaný termín v poslední den doby pronájmu vyloučeno, tj. trvání nájmu se nemění na dobu neurčitou.

VI. Nájemné a jeho úhrada

a) Nájemné je stanoveno fixní částkou odpovídající souhrnu cen jednotlivých částí předmětu nájmu. Cena uvedená u jednotlivých částí odpovídá době pronájmu 5 kalendářních dnů.

b) Splatnost nájemného v plné výši je stanovena různě v závislosti na volbě způsobu platby. V případě platby osobně – v hotovosti nastává splatnost při předání předmětu nájmu, bankovním převodem nastává do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a platbou online nastává při odeslání objednávky.

c) Závazek nájemce uhradit nájemné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele či složením v hotovosti.

d) Není vyloučena individuální dohoda o poměrném snížení nájemného za předpokladu poptávané kratší doby pronájmu. Rovněž v případě zájmu o pronájem na dobu delší než 5 kalendářních dnů bude nájemci výše nájemného sdělena na dotaz.

e) Bez písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek.

VII. Vratná záloha – kauce

a) Nájemce je povinen uhradit kauci pro případ poškození předmětu nájmu či jeho částí. Za předpokladu, že smlouva bude uzavřena ohledně předmětu nájmu v hodnotě

   i. do 2 000 Kč, kauce činí 1 000 Kč;

   ii. do 4 000 Kč, kauce činí 2 000 Kč;

   iii. nad 4 000 Kč, kauce činí 3 000 Kč.

b) Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu v návaznosti na individuální dohodu s pronajímatelem, je povinen nejpozději v den předání předmětu nájmu/v době uskutečnění pronájmu složit novou kauci, resp. doplnit, kauci na výši sdělenou pronajímatelem.

c) Ke dni ukončení smlouvy je pronajímatel oprávněn započíst kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujících ke dni ukončení nájmu.

d) Budou-li ze strany nájemce veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto obchodních podmínek řádně a včas splněny, bude složená kauce, příp. její část, nájemci vrácena. V případě, že nájemce složí kauci převodem na bankovní účet, bude mu kauce vrácena zpět převodem na bankovní účet, a to do 5 pracovních dní. V případě, že nájemce složí kauci v hotovosti, bude mu kauce vrácena zpět v hotovosti při navrácení předmětu nájmu. O vrácení kauce, příp. její části, vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení, bude-li kauce vrácena v hotovosti.

VIII. Vrácení předmětu nájmu

a) Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli ve sjednaném termínu v poslední den pronájmu předmětu nájmu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí.

b) Předmět nájmu se vrací pouze osobně na adrese: Svatošových, 190 00 Praha 9 - Kolbenova, přičemž náklady spojené s vrácením nese nájemce.

c) Nebude-li předmět nájmu vrácen ke dni ukončení trvání smlouvy pronajímateli, bude postupováno dle čl. IX písm. b) odrážka druhá obchodních podmínek.

d) O vrácení předmětu nájmu vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení obdobné potvrzení dle čl. III. písm. f) obchodních podmínek.

IX. Škoda na předmětu nájmu

a) Škody, které na předmětu nájmu vzniknou během doby pronájmu (tj. od okamžiku přechodu nebezpečí škody), musejí být nájemcem ohlášeny pronajímateli při vrácení předmětu nájmu. Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce pronajímateli za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství včetně za škodu související, zejména ušlý zisk.

b) Nájemce je povinen pronajímateli nahradit vzniklou škodu, za předpokladu že předmět nájmu, jeho konkrétní část, součást a/nebo příslušenství bude

   i. poškozen, a to ve výši odpovídající typu a rozsahu poškození, přičemž v případě převažujícího poškození ve výši aktuální hodnoty předmětu nájmu ke dni vzniku poškození;

   ii. nevrácen, a to ve výši odpovídající poměrné denní sazbě sjednané ceny nájemného s přirážkou 25 % denní sazby za každý den prodlení s vrácením, a to do výše trojnásobku původně sjednaného nájemného za pronájem předmětu nájmu.

c) Pronajímatel si vyhrazuje právo provést vlastní ocenění poškození a aktuální hodnoty předmětu nájmu.

d) Běžné opotřebení předmětu nájmu není poškozením.

e) Skutečnost, že nájemce splní povinnost spočívající v náhradě škody, nezbavuje nájemce povinnosti zaplatit nájemné v plné výši.

X. Odpovědnost za vady předmětu nájmu

a) Pronajímatel nese odpovědnost za vady v případě, že předmět nájmu

   i. má ujednané vlastnosti, popř. takové vlastnosti, které se nacházejí v popisku u jednotlivého produktu a které lze s ohledem na povahu produktu a na základě prováděné inzerce očekávat;

   ii. se užívá k účelu, který je uváděn či ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;

   iii. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

   iv. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Pronajímatel nenese odpovědnost za vady v případě, že předmět nájmu má vlastnosti odpovídající obvyklé míře používání nebo opotřebení, které u smluv obdobného typu a předmětu nájmu obdobného typu lze očekávat.

XI. Vypovězení smlouvy ze strany nájemce

a) Nájemce je oprávněn smlouvu kdykoli písemně vypovědět, a to s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi pronajímateli, tj. bez výpovědní doby.

b) Vypoví-li nájemce smlouvu, je povinen uhradit pronajímateli tzv. storno poplatek kalkulovaný ve výši:

   i. 50 % sjednaného nájemného, jestliže nájemce vypoví smlouvu v době mezi 15. a 30. dnem před počátkem pronájmu;

   ii. 100 % sjednaného nájemného, jestliže nájemce vypoví smlouvu v době kratší než 15 dní před počátkem pronájmu;

ledaže byla smlouva vypovězena z důvodu závažného porušení smluvních povinností pronajímatele – v takovém případě je nájemce povinen písemně uvést tyto důvody.

c) Vypovězení smlouvy nájemcem v době delší než 30 dní před počátkem pronájmu nepodléhá tzv. storno poplatku.

XII. Odstoupení od smlouvy ze strany nájemce

a) Nájemce, který neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, je oprávněn
odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ z.“), vzor tohoto jednání je dostupný za textem obchodních podmínek.

b) Uplatní-li nájemce právo požívající dle písm. a) tohoto článku a započala již běžet doba pronájmu předmětu nájmu, je povinen uhradit poměrnou část nájemného. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaný termín bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 kalendářních dní od odstoupení od smlouvy.

c) Nájemce nemá právo dle písm. a) tohoto článku, jestliže smlouva byla splněna, tj. pronájem předmětu nájmu byl uskutečněn, a to před uplynutím lhůty 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

XIII. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele

a) Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu:

   i. nájemce nezajistí v místě a termínu předání předmětu nájmu pověřenou osobu (znající číslo objednávky) za něj jednat ve smyslu čl. III písm. c) obchodních podmínek;

   ii. vyčerpání zásob objednaného předmětu nájmu či jeho části;

   iii. nájemce se dostane do prodlení s úhradou nájemného, je-li zvolen způsob platby bankovním převodem, trvá-li prodlení alespoň 2 pracovní dny; nebo osobně při předání předmětu nájmu, poté nastává prodlení okamžitě po nesplnění povinnosti zaplatit na základě výzvy;

   iv. má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma;

   v. zahájení insolvenčního řízení vedeným na majetek nájemce, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce;

   vi. zrušení nájemce (právnické osoby) či smrti nájemce (fyzické osoby);

   vii. prodlení s úhradou či doplněním kauce v termínu a ve výši určené pronajímatelem;

   viii. nájemce se dostane do prodlení s vrácením předmětu nájmu.

b) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok pronajímatele na úhradu sjednaného nájemného, resp. jeho části, za dobu trvání nájmu, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to vše i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice pronajímatele ve spojení s ostatními ustanoveními obchodních podmínek.

XIV. Zánik smlouvy

Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem zaniká mimo jiné zánikem předmětu nájmu či jeho konkrétních částí v takovém rozsahu, kterého se zánik týká, dále okamžikem, kdy písemná výpověď či odstoupení od smlouvy dojde do dispoziční sféry druhé smluvní straně.

XV. Povinnosti pronajímatele

Za předpokladu, že je pronajímatel povinen vrátit kauci či jeho část, popř. nájemné či jeho část, je tak povinen učinit do 5 pracovních dní bankovním převodem či v hotovosti ode dne vrácení předmětu nájmu řádně a včas.

XVI. Povinnosti nájemce

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a/nebo umožnit jeho užití třetí osobou výlučně na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

XVII. Spory

Všechny spory, které vzniknou na základě nebo ze smlouvy uzavřené s pronajímatelem, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřeli na obou stranách podnikatelé jednající v rámci své podnikatelské činnosti, sjednává se pro vzniknuvší spory místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10.

XVIII. Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti smluvních stran se řídí akceptovanou objednávkou, v níž byly ujednány základní smluvní podmínky, a obchodními podmínkami, se kterými se nájemce odesláním objednávky seznámil a souhlasil s nimi.

b) Ustanovení o. z. se aplikují subsidiárně v případech neupravených uzavřenou smlouvou a/nebo obchodními podmínkami.

 

 

Příloha č. 1: Vzor na odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jméno, příjmení, titul:             ..................................................................................................................... 

Adresa bydliště:                      .....................................................................................................................

Telefonní číslo/e-mail:           ..................................................................................................................... 

(dále jen jako „spotřebitel“) 

tímto odstupuji od smlouvy o podnikatelském pronájmu movitých věcí uzavřenou s Ing. Lucií Kutzendörferovou, IČO 07292228, sídlem Mrázkova 582/3, 198 00  Praha 14

(dále jen jako „podnikateľ“). 

Spotřebitel vrací podnikateli ve lhůtě 14 dní předmět nájmu podle níže uvedených údajů: 

Číslo objednávky:                   ..................................................................................................................... 

Datum objednání:                   .....................................................................................................................

Datum převzetí předmětu nájmu:  ...............................................................................................................

Produkty, které spotřebitel vrací (přesný název a kód produktů podle nabídky podnikatele): 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Spotřebitel vrátil předmět nájmu v místě osobního převzetí: Svatošových, 190 00 Praha 9 - Kolbenova.

Datum vrácení předmětu nájmu:        .........................................................................................................

Důvod vrácení předmětu nájmu:        .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Podnikatel je oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty předmětu nájmu, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností, funkčnosti zboží a běžného užívání. 

Žádám vrátit peníze na bankovní účet:     ...................................................................................................

Spotřebitel a podnikatel svými podpisem potvrzují správnost údajů. 

 

 V _______________ dne __________                     V _______________ dne __________

 

 

_______________________________                    _______________________________

spotřebitel                                                                  podnikatel/osoba pověřená